امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
جدید
  • RezaAskarizad عزیز سفارش شما در حال ترجمه می باشد
  • sd-sadatian عزیز سفارش شما برآورد هزینه شد و پیش فاکتور صادر گردید.
  • tabrizia عزیز سفارش شما برآورد هزینه شد و پیش فاکتور صادر گردید.
  • hvm عزیز سفارش شما تحویل گردید
  • pharma عزیز سفارش شما تحویل گردید
ترجمه سند ازدواج

 

یکی از مدارکی که سفارت ها از افراد متاهل درخواست خواهند کرد ترجمه رسمی سندی دال بر ازدواج و تاهل می باشد. در ایران این امر توسط سند ازدواج به اثبات می رسد. سند ازدواج سندی است که توسط دفاتر اسناد رسمی یا دفتر ثبت ازدواج صادر می شود.

 

در صورتی که به اصل سند ازدواج دسترسی ندارید و یا اصل سند ازدواج شما مفقود شده است می توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی که ازدواج در آن ثبت شده است درخواست رونوشت سند ازدواج نمایید. رونوشت سند ازدواج سندی است که بر روی سربرگ دفترخانه چاپ می شود و متن سند ازدواج عینا در داخل آن به صورت چاپی و یا دستنویس آورده شده و ممهور به مهر برجسته دفتر ازدواج می باشد. برای ترجمه رسمی رونوشت سند ازدواج با مهر مترجم تنها ارائه اصل رونوشت کافی است ولی در صورتی که تایید دادگستری و وزارت امور خارجه را نیز برای ترجمه رسمی آن نیاز دارید به مانند سند ازدواج می بایست اصل شناسنامه یکی از زوجین را که ازدواج در آن ثبت شده است را به دفتر ترجمه رسمی ترنسمی ارائه کنید.

 

معمولا سه گروه مدارک برای ویزا از متقاضیان دریافت می شود.

گروه اول

مدارک شناسایی است که ترجمه رسمی شناسنامه، ترجمه رسمی کارت ملی، ترجمه رسمی سند ازواج و … در صورت متأهل بودن است.

گروه دوم

مدارک شغلی مانند ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار، ترجمه رسمی فیش حقوقی، ترجمه رسمی جواز کسب و ترجمه رسمی روزنامه رسمی و … است.

گروه سوم

مدارک تمکن مالی است که ترجمه رسمی سند مالکیت خودرو، ترجمه رسمی سند مالکیت، ترجمه رسمی گردش حساب و…است.

اگر متقاضی به تنهایی یا به همراه همسر قصد گرفتن ویزا را داشته باشد سفارت ترجمه رسمی سند ازدواج را می خواهد. البته در بعضی سفارت ها فقط از افرادی می خواهد که با همسر همزمان اقدام به دریافت ویزا کرده اند.

برای برخی سفارت ها ترجمه رسمی با مهر مترجم قابل قبول است ولی برخی از سفارت ها تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه را الزامی می دانند.

 

ترجمه رسمی سند اردواج با مهر مترجم

 در صورتی که اصل سند توسط دارالترجمه رویت گردد، ترجمه رسمی قابل انجام است ولی اگر تاییدات دادگستری و وزارت امورخارجه نیاز باشد، باید به همراه ترجمه رسمی سند ازدواج شناسنامه یکی از طرفین که واقعه  ازدواج در آن ثبت شده است ارسال گردد.

 

برای ترجمه رسمی سند ازدواج از اینجا اقدام نمایید.